நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Thursday, 21 May 2020

தமிழில் உள்ள இரட்டை சொற்களும் அதன் பொருளும்...

தமிழில் உள்ள இரட்டை சொற்களும் அதன் பொருளும்... 

குண்டக்க மண்டக்க :
குண்டக்க : இடுப்புப்பகுதி,
மண்டக்க : தலைப் பகுதி,
சிறுவர்கள் கால் பக்கம், தலைப்பக்கம் எது என தெரியாமல் தூக்குவதுவீட்டில் எந்த எந்த பொருள் எங்கே எங்கே இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லாமல் இருப்பதுதான்...

அந்தி சந்தி :
அந்தி : மாலை நேரத்திற்கும் , இரவுக்கும் இடையில் உள்ள பொழுது.
சந்தி : இரவு நேரத்திற்கும் , காலை நேரத்திற்கும் இடையில் உள்ள விடியல் பொழுது..

அக்குவேர் ஆணிவேர் :
அக்குவேர் : செடியின் கீழ் உள்ள மெல்லியவேர்...
ஆணி வேர் : செடியின் கீழ் ஆழமாக செல்லும் வேர்...

அரை குறை :
அரை  : ஒரு பொருளின் சரி பாதி அளவில் உள்ளது..
குறை : அந்த சரிபாதி அளவில் குறைவாக உள்ளது...

அக்கம், பக்கம் :
அக்கம் : தன் வீடும், தான் இருக்கும் இடமும்...
பக்கம்  : பக்தத்தில் உளவீடும், பக்கத்தில் உள்ள இடமும்...

கார சாரம் :
காரம் : உறைப்பு சுவையுள்ளது...
சாரம் : காரம் சார்ந்த சுவையுள்ளது...

இசகு பிசகு :  
இசகு : தம் இயல்பு தெரிந்து ஏமாற்றறுபவர்களிடம் ஏமாறுதல்...
பிசகு : தம்முடைய அறியாமையால் ஏமாறுதல்...

இடக்கு முடக்கு: 
இடக்கு : கேளியாக நகைத்து, இகழ்ந்து பேசுதல்...
முடக்கு : கடுமையாக எதிர்த்து .தடுத்து பேசுதல்...

ஆட்டம் பாட்டம் :
ஆட்டம் : தாளத்திற்கு தகுந்தவாறு ஆடுவது...
பாட்டம் : ஆட்டத்திற்கு பொருத்தமில்லாமல் பாடுவது...

அலுப்பு சலிப்பு :
அலுப்பு : உடலில் உண்டாகும் வலி...
சலிப்பு : உள்ளத்தில் ஏற்படும் வெறுப்பும், சோர்வும்,..

தோட்டம் துரவு  தோப்பு துரவு :
தோட்டம்    : செடி, கொடி கிரை பயிரிடப்படும் இடம்...
தோப்பு      : கூட்டமாக இருக்கும் மரங்கள்...
துரவு       : கிணறு...

காடு கரை :
காடு : மேட்டு நிலம் (முல்லை)...
கரை : வயல் நிலம் .( மருதம், நன் செய் , புன்செய்)...

காவும் கழனியும் :
கா    : சோலை...
கழனி : வயல்.. (மருதம் )...

நத்தம் புறம்போக்கு :
நத்தம் : ஊருக்குப் பொதுவான மந்தை...
புறம்போக்கு : ஆடு, மாடு மேய்வதற்கு அரசு ஒதுக்கிய நிலம்...

பழக்கம் வழக்கம் :
பழக்கம் : ஒருவர் ஒரே செயலை பல காலமாக செய்வது...
வழக்கம் : பலர் ஒரு செயலைப் பலகாலம் (மரபுவழியாக ) கடைப்பிடித்தது செய்வது..

சத்திரம் சாவடி :
சத்திரம் : இலவசமாக சோறு போடும் இடம் ( விடுதி )...
சாவடி: இலவசமாக தங்கும் இடம்...

நொண்டி நொடம் :
நொண்டி : காலில் அடிபட்டோ, குறையால் இருப்பவர்....
நொடம் : கை, கால் . செயல் சுற்று இருப்பவர்..

பற்று பாசம் :
பற்று :நெருக்கமாக உறவு கொண்டுள்ளவர்கள்...
பாசம் : பிரிவில்லாமல் மரணம் வரை சேர்ந்து இருப்பது...

ஏட்டிக்கு போட்டி :
ஏட்டி: விரும்பும் பொருள் அல்லது செய்வது... ( ஏடம் : விருப்பம்)
போட்டி : விரும்பும் பொருள். செயலுக்கு எதிராக வருவது தான்...

கிண்டலும் கேலியும்:
கிண்டல் : ஒருவன் மறைத்த செய்தியை அவன் வாயில் இருந்து வாங்குவது....
கேலி : எள்ளி நகைப்பது,..

ஒட்டு உறவு :
ஒட்டு : இரத்த சம் பந்தம் உடையவர்கள்...
உறவு : கொடுக்கல் சம்மந்தமான வகையில், நெருக்மமானவர்கள்...

பட்டி தொட்டி :
பட்டி: கால்நடைகள் (ஆடுகள்) வளர்க்கும் இடம் (ஊர்)...
தொட்டி : மாடுகள் அதிமாக வளர்க்கும் இடம்...

கடை கண்ணி :
கடை: தனித் தனியாக உள்ள வியாபார நிலையம்...
கண்ணி : தொடர்ச்சியாக அமைந்த கடைகள் , கடை வீதிகள்...

பேரும் புகழம் :
பேர் : வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் உண்டாகும் சிறப்பு பெருமை..
புகழ்: வாழ்விற்கு பிறகும் நிலைப் பெற்றிருக்கும் பெருமை....

நேரம் காலம் :
ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு நமக்கு வசதியாக அமைத்து கெள்வது (Time)
காலம் : ஒரு செயலை செய்வதற்கு பஞ்சாங்க அடிப்படையில் செய்ய முற்படும் கால அளவு..

பழி பாவம் :
பழி: நமக்கு தேவையில்லாத , பொருத்தமில்லாத செயலை செய்தால் இக்காலத்தில் உண்டாகும் அபச் சொல்...
பாவம், : தீயவை செய்து மறுபிறப்பில் நாம் அனுபவிக்கும் நிகழ்ச்சி...

கூச்சல் குழப்பம்:
கூச்சல் : துன்பத்தில் சிக்கி வாடுவோர் போடும் சத்தம்... (கூ - கூவுதல்)
குழப்பம்: துன்பத்தின் மத்தியில் உண்டாகும் சத்தத்தை கேட்டு, வந்தவர்கள் போடும் சத்தம்...

நகை நட்டு :
நகை : பெரிய அணிகலன்கள் (அட்டியல், ஒட்டியானம்.)
நகை : சிறிய அணிகலன்கள்..

பிள்ளை குட்டி:
பிள்ளை : பெதுவாக ஆண் குழந்தையை குறிக்கும்...
குட்டி: பெண் குழந்தையை குறிக்கும்...

பங்கு பாகம்:
பங்கு: கையிருப்பு.. பணம்,நகை, பாத்திரம்.( அசையும் சொத்து)...
பாகம் : வீடு, நிலம்.. அசையா சொத்து...

வாட்டம் சாட்டம் :
வாட்டம் : வளமான தோற்றம், வாளிப்பான உடல்...
சாட்டம் : வளமுள்ள கனம். தோற்றப் பொலிவு...

காய் கறி :
காய்: காய்களின் வகைகள்...
கறி : சைவ உணவில் பயன்படுத்தப்படும் கிழங்கு வகைகள்...

ஈவு இரக்கம் :
ஈவு : (ஈதல்) கொடை கொடுத்தல், வறியவருக்கு உதவுதல்...
இரக்கம் : பிற உயிர்களின் மேல் அன்பு காட்டுதல்...

பொய்யும் புரட்டும் :
பொய்: உண்மையில்லாததை கூறுவது...
புரட்டு : ஒன்றை நேருக்கு மாறாக மாற்றி பொய்யை உண்மை யென கூறி நடிப்பது...

சூடு சொரனை : 
சூடு : ஒருவர் தகாதசெயல், சொல்லை செய்யும்போது உண்டாகும் மனகொதிப்பு...
சொரனை: நமக்கு ஏற்படும் மான உணர்வு,,,,

நன்றி : புலனப் பகிர்வு

No comments:

Post a Comment