நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Wednesday, 29 August 2018

Foreign Scholarships for students

Please check the Scholarships

1. Australia Award  Scholarship (http://australiaawardsindo.or.id)3. DIKTI Scholarship a. Dalam Negeri (http://www.beasiswa.dikti.go.id/dn/)b. Luar Negeri (http://beasiswa.dikti.go.id/ln/)


4. Turkey Government Scholarship (http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en)


5. General Cultural Scholarship India (http://www.iccrindia.net/gereralscheme.html)


6. USA Government Scholarship a. (http://www.aminef.or.id/index.php)b. (http://www.iief.or.id)


7. Netherland Government Scholarship (http://www.nesoindonesia.or.id/beasiswa)


8. Korean Government Scholarship (http://www.niied.go.kr/eng/contents.do…)


9. Belgium Government Scholarship (http://www.vliruos.be/4273.aspx)


10. Israel ... ... xxx


11. Sciences Po France (http://formation.sciences-po.fr/…/the-emile-boutmy-scholars…)


12. Utrecht University Netherland (http://www.uu.nl/…/grantsandscholarships/Pages/utrechtexcel…)


13. Prasetya Mulya Business School Indonesia (http://www.pmbs.ac.id/s2/scholarship.php?lang=ENG)


14. Brunei Darussalam Government Scholarship (http://www.mofat.gov.bn/index.php/announcement)


15. Monbugakusho Scholarship Japan (http://www.id.emb-japan.go.jp/sch.html)


16. Paramadin ba University Master Fellowship Indonesia (https://gradschool.paramadina.ac.id/…/paramadina-medco-fell…)


17. PPM School of Management Indonesia (http://ppm-manajemen.ac.id/beasiswa-penuh-s2-mm-reguler/)


18. University of Twente Netherland (http://www.utwente.nl/internationa…/scholarshipsandgrants/…/)


19. Sweden Government Scholarship (http://www.studyinsweden.se/Scholarships/)


20. Chinese Government Scholarship (http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx…)


21. Taiwan Government Scholarship (http://www.studyintaiwan.org/taiwan_scholarships.html)


22. United Kingdom Government SCholarship (http://www.chevening.org/indonesia/)


23. Panasonic Scholarship Japan (http://panasonic.net/citizensh…/scholarships/…/requirements/)


24. Ancora Foundation Scholarship (http://ancorafoundation.com)


25. Asian Public Intellectuals Fellowship Japan (http://www.api-fellowships.org/body/)


26. AUN/SEED-Net Scholarship (http://www.seed-net.org/index.php)


27. Art Asia Major Scholarship Korea National University of Arts (http://eng.karts.ac.kr:81/karts/board/list.jsp…)


28. Ritsumeikan Asia Pacific University Japan (http://www.apu.ac.jp/home/life/index.php?content_i


d=30)


29. Seoul National University Korea (http://en.snu.ac.kr/…/gradu…/scholarships/before-application)


30. DIKTIS Overseas Scholarship (http://www.pendis.kemenag.go.id/beasiswaln/)


31. Honjo International Scholarship Foundation Japan (http://hisf.or.jp/english/sch-f/)


32. IDB Merit Scholarship Programme for High Technology (http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous…)


33. International HIV & Drug Use Fellowship USA (http://www.iasociety.org/fellowship.aspx)


34. Nitori International Scholarship Foundation Japan (http://www.nitori-shougakuzaidan.com/en/)


35. School of Government and Public Policy Indonesia (http://sgpp.ac.id/pages/financial-conditions)


36. Inpex Scholarship Foundation Japan 38. Macquaire University Australia (http://www.mq.edu.au/…/macquarie_university_international_…/ . 

No comments:

Post a Comment