நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Thursday, 13 June 2019

“கைத்தறி”க்கான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள்


Our Handloom
Our Pride

Wearing Handloom
Looking Handsome

Buying Handloom Dresses
Deeloping Handloom workers

Producting Handloom
Protecting Culture

Buy the Handloom
For the Nation

Lets Wear Handloom
Its our Headline

மேல் அணிய இனியது
காலணியத்திற்கு எதிரது

காந்தி தந்த ராட்டை
பலப்படுத்தும் நாட்டை

கைத்தறி துணிகள்
வளம்தரு துறைகள்

கைத்தறி பயன்படுத்து
பண்பாட்டை பலப்படுத்து

கைத்தறி உற்பத்தி அதிகரிப்பு
உள்நாட்டுப் பொருளாதார மேம்பாடு

கைத்தறி வாங்கிடுவோம்
தேசத்தை மேம்படுத்திடுவோம்.

04.08.2017 | தேசிய கைத்தறி தினத்திற்காக எழுதப்பெற்றது.

1 comment: