நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Saturday, 15 August 2015

காலம் செய்த கோலம்

காலம் செய்த கோலம் 
காலத்தின் 
கோலத்தில்
கோலம் கூட
வரைபடம் ஆனது.

யார் செய்த கோலம் ....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683917158493494

No comments:

Post a Comment