நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Tuesday, 28 July 2015

இராஷ்ட்ரபதி பவனை தமிழன் ஆண்ட வரலாறு

இராஷ்ட்ரபதி பவனை தமிழன் ஆண்ட வரலாறு
இன்னொரு அப்துல்கலாமை
தமிழகத்தின் எந்த ஒரு 
ஆங்கிலப் வழி பள்ளியாலும்
உருவாக்கி விட முடியாது.

இராமேஸ்வரத்தில் பிறந்த படகோட்டி மகன்,
இராஷ்ட்ரபதி பவனை ஆண்ட வரலாறு

No comments:

Post a Comment