நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Tuesday, 28 July 2015

சராசரி என்று யாருமில்லை.

சராசரி என்று யாருமில்லை.....
நாம் சராசரி அல்ல, 
என்பதை சரமாரியாக 
மாறும் போது உணர்கிறோம்.

No comments:

Post a Comment