நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Tuesday, 28 July 2015

நீ சிந்துகிற ஒவ்வொரு சாதத்திலும் எழுதப்பட்ட உன் பெயரை அழித்துக் கொள்கிறாய்....

உன் பெயரை அழித்துக் கொள்கிறாய்....

விவசாயத்தை குழந்தைகளுக்கு விதையுங்கள்..
இல்லை சிந்தாமல் உண்ணவாவது சொல்லித் தாருங்கள் பெற்றோர்களே...

No comments:

Post a Comment