நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Sunday, 6 September 2015

இலக்கிய வளர்ச்சி கழகத்தில்.....

திருவாரூர் இலக்கிய வளர்ச்சிக் கழகம், கருத்தரங்கில்....
தொகுப்புரை
கருத்தரங்கம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. தமிழர்களின் வரலாறு பற்றி விரிவான தகவல்கள் இடம்பெற்றன....தொடர்ந்து பல நாட்கள் வெற்றி கரமாக நிகழ வாழ்த்துகள்.

No comments:

Post a Comment