நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Sunday, 6 September 2015

ஆத்மார்த்த நம்பிக்கை

ஆத்மார்த்த நம்பிக்கை தான்
முயற்சியை வெற்றியாக்குகிறது...
25.08.2015

No comments:

Post a Comment